עברית Русский
 

שיעור 1 – מילות קישור

 


מילות קישור הן מילים המקשרות בין משפטים. ישנם מספר סוגי מילות קישור וכל סוג נותן קישור שונה. הקישור יכול להיות קישור ניגוד, תוספת, תוצאה ועוד.

 

נתחיל עם מילות הקישור "בנוסף" או "יתר על כן".

באנגלית נשתמש במילים "in addition", "furthermore", "moreover" צ:

"נתנו לעניין עדיפות עליונה. בנוסף, שכרנו צוות מומחים לטפל בבעיה"

"We have given the matter a top priority. Furthermore, we've hired a team of specialists to deal with the problem" צ

"עתיד המוצר הזה לא בטוח. יתר על כן, השוק השתגע"

"The future of this product is uncertain. Moreover, the market has gone wild" צ

* להשתגע = to go wild. (פראי, פרוע = wild)

 

המילה "besides" נותנת משמעות דומה - "חוץ מזה":

"אנחנו צריכים להמשיך ללכת" = "We should keep going" צ

"לא, אני עייף מדי. חוץ מזה, אנחנו אפילו לא יודעים לאיזה כיוון ללכת" =

"No, I'm too tired. Besides, we don't even know which way to go" צ

 

נשתמש במילים "for instance", "for one", "for example" צ כדי לומר "לדוגמא" או "למשל":

"אתה ואני די דומים. למשל, אנחנו אוהבים את אותו אוכל" (די = pretty much)

"You and I are pretty much alike. For instance, we like the same food" צ

"כל העובדות מצביעות על כך (מילולי: מציעות) שהוא אשם. אני, למשל, לא ראיתי אף אחד אחר נכנס לחדר"

"All facts suggest he is guilty. I, for one, didn't see anyone else go into that room" צ

 

כדי לומר "בכל זאת", "למרות זאת" או "אף על פי כן" נשתמש במילים "however", "still", "yet" צ:

"אני משתדל מאוד לשכוח ובכל זאת, הזיכרונות האלה פשוט ממשיכים לחזור"

"I try very hard to forget and yet, these memories just keep coming back" צ

"באמת נראה שאתה מתחרט על מה שעשית. אף על פי כן, זה לא פוטר אותך מעונש"

הוספת "does" במשפט הראשון היא לשם הדגשת אמיתות הדבר

"It really does seem you regret for what you did. However, that does not exempt you from punishment" צ

"שקט כבר זמן מה. בכל זאת, כדאי שנישאר ערניים (נשאיר את העיניים שלנו פקוחות)"

"It's been quiet for some time now. Still, we should keep our eyes open" צ

 

כדי לומר "למרות" או "חרף" נשתמש במילים "in spite of", "despite" צ.

כדי לומר "למרות ש.." נשתמש במילים "although", "though", "even though" צ:

"חרף העובדה שהוא לא היה צלול בדעתו באותו יום, אני מאמין לסיפור שלו"

"Despite the fact that he wasn't clear in his mind that day, I believe his story" צ

"למרות הכול, עדיין יש לי תקווה"

"In spite of everything, I still have hope" צ

"אתה בוטח בו למרות שיש לך את כל הסיבות (כל סיבה) לא לבטוח?"

"Do you trust him even though you have every reason not to?" צ

* שימו לב שהמשפט האחרון הסתיים ב-"not to" ולא ב-"not to trust him" מכיוון שההמשך ברור.

 

כדי לומר "בגלל" נשתמש במילים "because of" צ.

כדי לומר "כיוון ש..", "מפני ש.." או "כי" נשתמש במילה "because":

"במה אתה מאשים אותי? האם אני צריך להזכיר לך שאנחנו תקועים פה בגלל חוסר האחריות שלך?"

"What are you blaming me for? Do I need to remind you that we're stuck here because of your lack of responsibility?" צ

"אנחנו תקועים פה מפני ש(אתה) לא וידאת שיש לנו מספיק דלק לנסיעה הזו"

"We're stuck here because you didn't make sure we had enough fuel for this trip" צ

* לוודא = to make sure. חוסר = lack

 

נראה מספר מילות קישור נוספות:

מצד שני

 צ On the other hand

"הברדלס הוא המהיר ביותר מבין החתולים הגדולים. מצד שני, הוא החלש ביותר"

"The cheetah is the fastest among the big cats. On the other hand, it's the weakest" צ

בעוד ש...

צ Whereas, whilst

"רוב החיות חיות בקבוצות בעוד שנמרים חיים בבדידות (חיים חיים בודדים)"

"Most animals live in groups whereas leopards live a solitary life" צ

עקב, בעקבות

Due to, as a result of צ

"עקב הבצורת, בור המים הפך לשדה קרב לטורפים ואוכלי עשב גם יחד"

(שדה קרב = battlefield)

"Due to drought, the water hole has become a battlefield for both carnivores and herbivores" צ

לכן

Thus, therefore צ

"הבנתי שלא הייתי רצוי בבית ההוא. לכן, החלטתי לשכור חדר בבית מלון"

"I realized I was not welcome in that house. Therefore, I decided to rent a room in a hotel" צ

כתוצאה מכך

 צ Consequently, as a result

"היה חור בדלי. כתוצאה מכך, הוא היה חצי ריק עד שג'ק חזר מהבאר"

"There was a hole in the bucket. As a result, it was half empty by the time Jack came back from the well" צ

 

הנה רשימת רענון למילות הקישור שלמדנו עליהן היום:

בנוסף, יתר על כן

In addition, furthermore, moreover  צ

חוץ מזה

Besides צ

לדוגמא, למשל

For instance, for one, for example צ

בכל זאת, למרות זאת

צ However, still, yet

למרות, חרף

In spite of, despite צ

למרות ש..

Although, though, even though צ

בגלל

Because of צ

מפני ש.., מכיוון ש.., כי

Because צ

מצד שני

On the other hand צ

בעוד ש.., בזמן ש..

Whereas, whilst צ

עקב, בעקבות

Due to, as a result of צ

לכן

Thus, therefore צ

כתוצאה מכך

Consequently, as a result צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;